Fokus på mänskliga rättigheter och ledarskap

Anna Lindh Academy är en stiftelse som bildades 2014 med målet att verka i den tradition av svenskt ledarskap för demokrati och mänskliga rättigheter som personifierats av personer som Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och i senare tid Anna Lindh.

Fokus på mänskliga rättigheter och ledarskap

Akademins frågeställningar växer i betydelse. Utbildningen är ett svar på de växande krav på att agera utifrån ett vidare samhällsperspektiv som dagens ledare möter. Krav som kommer från både kunder, medarbetare och lagstiftare. De ramverk som styr företags och organisationers hållbarhetsarbete blir alltmera omfattande och detaljerade. Frågor kan inte längre delegeras ut till hållbarhets- eller CSR-funktioner utan måste vara en del av ledarskapets kärna.

Det är tydligt att akademin har bildats i en tid när frågeställningar kring ledarskap, mänskliga rättigheter och demokrati diskuteras allt mer i samhället. Både externa och interna granskningar blir fler, samtidigt som frågorna som ställs blir mer komplexa och kravet på personligt ansvar större. 

Ledarskapsutbildning med grunden i forskning

Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö universitet och tar sin utgångspunkt i den beprövade teorier rörande ledarskap och organisation.

Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap och samtidigt bidra till en dialog över sektorsgränserna. En central målsättning är att skapa en neutral arena för möten och erfarenhetsutbyte om värderingar, mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningen ska också bredda deltagarnas nätverk.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer som arbetar i organisationer med internationell verksamhet inom privat, offentlig och idéburen sektor. Deltagarna i utbildningen är verksamma som chefer och ledare i sina respektive organisationer. Exempel på organisationer som har sänt deltagare: Stora Enso, Volvo, Swedbank, Skanska, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset, Läkare utan Gränser, Försvarsmakten, UD, Sida och Polisen.

Antagning

Deltagarna nomineras till utbildningsprogrammet av sin arbetsgivare. Därefter beslutar akademins styrelse om antagning.

Upplägg

Utbildningsprogrammet är ettårigt och löper över ett kalenderår. Under utbildningsprogrammet träffas kursdeltagarna (15-20 personer, jämnt fördelade mellan privat, offentlig och idéell sektor) vid fem tvådagarstillfällen.

Varje kurstillfälle utgår från ett specifikt tema inom mänskliga rättigheter och kombinerar teoripass, casebaserade gruppövningar och inspirationsföreläsningar med ledande experter.

Fokus på ledarskapet

Utvecklingen av deltagarnas individuella ledarskap löper som en röd tråd genom utbildningen där de olika momenten kopplas till respektive deltagares roll och ledaransvar. Många av diskussionerna är fokuserade på personligt ansvar och hur det förhåller sig till lojaliteten med uppdraget och den egna organisationen. Just den gemensamma diskussionen kring autentiska ledarskapsdilemman är en mycket uppskattad del av utbildningsprogrammet. Ett av akademins huvudmål är just att bidra till att deltagarna lär både om och av varandra.

Hemuppgifter

Inför varje kurstillfälle förbereder deltagarna en hemuppgift som på olika sätt relaterar till ledarskap och mänskliga rättigheter. Hemuppgiften redovisas på plats och ligger till grund för diskussioner och erfarenhetsutbyte i gruppen.

Fältresa 

Gruppen genomför under kursåret en gemensam fältresa om cirka en arbetsvecka. Fältresan ska ge möjlighet att på plats ta del av praktiskt rättighetsbaserat arbete på komplexa marknader. 2015 och 2016 var resmålet Nairobi, Kenya. 2017 och 2018 var resmålet Pretoria/Johannesburg, Sydafrika.

Mentorsprogram

Akademin har knutit ett antal seniora mentorer till utbildningsprogrammet som deltagarna träffar löpande under kursåret. Som ett led i akademins sektorsöverskridande upplägg, matchas deltagarna ihop med en mentor från en annan sektor än den egna.

Alumniprogram

Efter utbildningen blir deltagarna del i ett långsiktigt alumniprogram som syftar till att behålla och utveckla de nätverk som skapats under kursåret. Utgångspunkten är två alumniträffar per år.